Loading

Вашата кошница е празна Άδειο Καλάθι

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез мобилно приложение Dominos’s Pizza Bulgaria и Интернет сайт www.dominos.bg, собственост на „ЛН Сълюшънс” ООД

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИТЕ

1.1. „ЛН Сълюшънс” ООД е дружество с ограничена оговорност, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ под ЕИК 200822348, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район “Младост”, ж.к. “Младост 1”, ул. “Йерусалим” № 1, бл. 24, телефон за контакти: , телефон на кол центъра: 070012525, електронен адрес (имейл) [email protected], уебсайт: www.dominos.bg.

1.2. „ЛН Сълюшънс” ООД, въз основа на сключен договор за франчайзинг, притежава изключителен лиценз да използва търговската марка Domino’s Pizza на българския пазар, като развива марката чрез свои собствени ресторанти в България, които работят под същото име, както и онлайн - чрез притежаваните от дружеството Интернет сайт www.dominos.bg и мобилно приложение Domino’s Pizza Bulgaria.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия изброените по-долу термини ще имат следното значение:

1) „Доминос (България)“ означава „ЛН Сълюшънс” ООД, с ЕИК 200822348. Подробна информация за „ЛН Сълюшънс” ООД и контакти за връзка с дружеството се намират в Раздел I „Информация за доставчика на услугите;

2) „Мобилно приложение” означава специализирано приложение за мобилни устройства с наименование Domino’s Pizza Bulgaria, чрез което Потребителят, при наличие на свързаност с Интернет, може да прави поръчки за покупка и доставка на Продукти Доминос;

3) „Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които имат достъп на Сайта;

4) „Поръчка“ означава поръчка на Потребител, направена през Сайта/Мобилното приложение, за покупка на определени от него Продукти Доминос, заедно с посочване на избрания начин за плащане и адрес за доставка или получаване на съответните продукти;

5) „Потребител“ означава всяко физическо лице, което използва Сайта/Мобилното приложение по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, като създава собствен Профил чрез регистрация, прави Поръчки и извършва всякакви други действия свързани с това;

6) „Профил“ означава част в Сайта/Мобилното приложение, съставена от електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да направи Поръчка и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му чрез Сайта/Мобилното приложение, както и история на Поръчките му;

7) „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://www.dominos.bg/;

8) „Продукти Доминос“ означава всички продукти, в това число пици, салати, сосове, безалкохолни напитки и десерти, предлагани за продажба от Доминос България към съответен момент посредством Сайта/Мобилното приложение, които са част от менюто на Доминос България, публикувано на Сайта/Мобилното приложение;

9) „Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат на Потребители и се извършват от Доминос България посредством Сайта и Мобилното приложение към даден момент, включително продажбата и доставката на Продукти Доминос.

 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия се прилагат към всички Поръчки, извършвани посредством Сайта/Мобилното приложение. При противоречие между Общите условия и предвиденото в Поръчката, предимство имат специалните условия на Поръчката.

3.2. Общите условия са обвързващи за всички лица, които извършват регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение и правят Поръчки.

3.3. За да може да направи Поръчка, Потребителят първо трябва да направи регистрация в Сайта/Мобилното приложение, като създаде свой личен Профил чрез въвеждане на свой имейл адрес и парола.

3.4. С оглед на периодичното допълване и модифициране на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които могат да се отразят върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни от Доминос България периодично. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4.1. За да регистрира Профила си, Потребителят трябва да попълни форма за регистрация, достъпна чрез Сайта/Мобилното приложение, като следва указанията.. При регистрацията си Потребителят посочва електронен адрес (имейл) и парола за достъп до Профила си;

4.2. С извършване на регистрацията на Сайта/Мобилното приложение, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

4.3. След извършване на регистрацията, Потребителят може да използва следното средство за електронна идентификация, за да прави Поръчки на Продукти Доминос чрез Сайта/ Мобилното приложение: потребителско име и парола, които се определят от Потребителя при попълване на формата за регистрация.

4.4. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

4.5. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта/Мобилното приложение. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.

4.6. Потребителят носи цялата отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола, които го идентифицират за използването на Сайта/Мобилното приложение, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени имейл и/или парола, Потребителят следва незабавно да уведоми Доминос България с цел преустановяване достъпа до лична информация на Потребителя и избягване на неоторизирани действия с Профила. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, за Доминос България или за трети лица, поради неправомерно ползване на неговите потребителско име и парола за достъп.

 

V. ПОРЪЧКИ

5.1. Поръчки могат да се правят чрез Сайта/Мобилното приложение. Минималната сума за Онлайн поръчка за доставка е 14 (четиринадесет) лева.

5.2. Потребителят има възможност за избор от виртуалното меню на предлаганите Продукти Доминос, достъпно на Сайта и Мобилното приложение. При Поръчка на пица, Потребителят може да се възползва от опцията „Направи си сам“ и да направи пица по свой вкус, като избира между асортимент от продукти, посочени във виртуалното меню на Сайта и Мобилното приложение. Доминос България има право по всяко време и без предварително уведомяване да прави промени в публикуваните в менюто Продукти Доминос, цените им и други условия във връзка с доставката. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на отразяването им във виртуалното меню на Сайта/Мобилното приложение.

5.3. Потребителят може да прави Поръчки през Сайта/Мобилното приложение чрез избирането на желаните Продукти Доминос, следвайки следните основни технически стъпки, за да бъде завършена и изпратена съответната Поръчка:

a. Вход в своя Профил;

b. Избор на начин на получаване на Поръчката: чрез доставка или получаване от търговски обект на Доминос България;

c. При избор на опцията „Доставка“, Потребителят следва да потвърди и/или да посочи нов адрес за доставка;

d. Ако Потребителят избере опция „Получаване от търговски обект“, Потребителят следва да отбележи търговския обект на Доминос България, от който желае да получи готовата Поръчка;

e. Посочване на часа за получаване на готовата Поръчка;

f. Преглед на менюто, обявено в Сайта/Мобилното приложение;

g. Добавяне на Продукт/и Доминос във виртуална кошница;

h. Завършване на Поръчката чрез натискане на бутон „Завършване на Поръчката“. До завършване на Поръчката Потребителят може да преглежда и променя поръчваните Продукти Доминос, количества и другите данни, свързани с конкретната Поръчка.

5.4. С натискане на бутона „Завършване на Поръчката” Потребителя се съгласява да закупи Продуктите Доминос, намиращи се в неговата виртуална кошница при условията на настоящите Общи условия.

5.5. При избор на пица, Потребителят може да заменя продуктите, включени в състава на пицата с други продукти, посочени в менюто. При замяна на до един продукт от пицата, цената ѝ остава непроменена. Потребителят може  да промени повече от един продукт или да добави продукти с допълнително заплащане. Допълнителните продукти се таксуват по цените, посочени в менюто за опцията „Направи си сам“.

Внимание, премахването на продукти от пицата не променя цената ѝ.

5.6. Поръчките, както и данните за контакт на Потребители, които поръчват за първи път, могат да бъдат потвърдени по телефона. Поради тази причина, Потребителят следва да упомене в Поръчката си телефон, на който да може да получи потвърждение.

5.7. Потребителят може да проследи направената Поръчка в реално време чрез опцията Pizza Tracker, достъпна през Сайта и Мобилното приложение.

5.8. При получаване на готовата Поръчка на място в търговски обект на Доминос България Потребителят се легитимира с името,  което е посочено в Поръчката.

 

VI. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИЦЕНЗИРАНЕ

6.1. Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно безплатно за сваляне в онлайн магазините AppStore и GooglePlay.

6.2. Мобилното приложение осигурява:

a. достъп на Потребителите до менюто с Продукти Доминос;

b. възможност Потребителите да проверяват в реално време локацията, работното време и разстоянието до търговските обекти на Доминос България, както и да изберат обект, от който да получат готовата Поръчка;

c. възможност, Потребителите да проследят направената Поръчка в реално време чрез опцията Pizza Tracker;

6.3. За лицензиране на мобилно съдържание, достъпно от Мобилното приложение, Потребителят трябва да следва показаните инструкции. Доминос България предоставя разрешение за безплатно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер), единствено за лични и нетърговски цели. Доминос България предоставя лиценз, а не прехвърля право на собственост. Потребителят няма право да: променя или копира материали, използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско), извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инжинеринг на софтуера на Мобилното приложение, премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите, предоставя „огледално” копие на материалите за качване на други сървъри. Настоящият  лиценз се прекратява автоматично при нарушаване на някои от посочените основни ограничения и може да бъде оттеглен по всяко време. При прекратяване на достъпа до материалите или при оттеглянето на този лиценз, Потребителят е задължен незабавно да премахне, унищожи и/или изтрие всички свалени и/или заредени материали, независимо дали са в електронен или в хартиен формат.

 

VII. ЦЕНИ.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ПРОМОЦИИ

7.1. Цените на Продуктите Доминос са посочени в менюто, обявено в Сайта/Мобилното приложение. Доминос България има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти Доминос.

7.2. Доминос България има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти Доминос. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта/Мобилното приложение. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти Доминос, която е била посочена на Мобилното приложение/Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

7.3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите Доминос по направена Поръчка по един от следните начини:

а. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите Доминос, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка в Поръчката и предаде Продуктите Доминос на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Доминос Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите Доминос,  като в замяна получава касова бележка;

b. Плащане при получаване на място в търговски обект на Доминос България - в момента на получаване на изпълнената Поръчка от търговския обект на Доминос България, Потребителят заплаща на касата пълната стойност на цената на Поръчката, като в замяна получава касова бележка.

c. Онлайн плащанеопцията е достъпна само за Поръчки през Сайта и Приложенията. Тя предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/ дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката. Доминос не начислява такса за плащане с банкова карта. Такси могат да бъдат начислени от доставчика на платежната услуга и/или от банката, издател на картата.

7.4. Потребителите могат да намерят подробна информация за промоциите на Сайта. Всяка промоция важи самостоятелно и не може да се ползва в комбинация с друга промоция или оферта.

7.5. Доминос Българя си запазва правото по своя преценка да предлага промоционални оферти в зависимост от начина на Поръчка (чрез Сайт, чрез Мобилно приложение или по телефон). Всяка промоция важи единствено за начина на Поръчка, описан за нея.

7.6. Всички промоции, оферти и комбо менюта важат само за стандартни пици от менюто ни, без пица „направи си сам“. Всички добавки се заплащат допълнително.

 

VIII. ДОСТАВКА

8.1. Доставки на Продукти Доминос се извършват с превозвач засега в определени райони на територията на град София и град Пловдив, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. Доминос България си запазва правото да променя районите на доставка и/или техните граници по своя преценка.

8.2. Потребителят може да намери информация на Сайта за районите, в които Доминос България извършва доставки на адрес. В случай че Потребителят желае да посочи адрес на доставка, който не попада в районите, обслужвани от Доминос България, Потребителя може да направи Поръчка онлайн или по телефон (070012525) и да вземе готовата Поръчка на място от търговски обект на Доминос.

8.3. Продуктите Доминос се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреа за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите Доминос при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

 

IX. ОПРОВЕРЖЕНИЕ. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Съдържанието на Сайта/Мобилното приложение се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, Доминос България не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на подобни материали за други цели в интернет пространството, наличието на мобилна мрежа.

9.2. Минималните стандарти, на които трябва да отговарят браузерите ви (browsers), за да поръчате чрез нашия Сайт са: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2, Safari 4 или следващи версии с активиран JavaScript.

9.3. Доминос България не носи отговорност, ако предлаганият от него софтуер се окаже несъвместим с мобилното устройство, използвано от Потребителя, и не може да се инсталира на него, или макар и инсталирано - не работи коректно.

9.4. Сайтът/Мобилното приложение работят само доколкото има мрежа на използваното устройство. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи.

9.5. Доминос България не е прегледало съдържанието на сайтовете, към които има качени линкове (връзки) от Сайта/Мобилното приложение и не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на Сайта/Мобилното приложение не означава обвързване от страна на Доминос България. Използването на такъв свързан уебсайт е на собствен риск на Потребителя.

9.6. Доминос България не носи отговорност в случай на невъзможност за регистрация чрез Сайта/Мобилното приложение, или в случай че няма достъп в определен момент до която и да е част от Сайта/Мобилното приложение или достъпът е с влошено качество поради каквато и да е причина. Доминос България не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта/Мобилното приложение.

9.7. Доминос България не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Сайта/Мобилното приложение, както и за съдържанието на Профила на Потребителя.

9.8. Доминос България има право да откаже да изпълни Поръчка на Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на Доминос България да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ

Материалите, качени на Сайта/Мобилното приложение, може да включват технически, печатни или фотографски грешки. Доминос България може да прави промени в материалите, съдържащи се в Сайта/Мобилното приложение по всяко време и без предизвестие, но не поема какъвто и да е ангажимент за актуализиране на материалите.

 

XI. ПРАВО НА ОТКАЗ. РЕКЛАМАЦИИ

11.1. Съгласно чл 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите Доминос, тъй като Продуктите Доминос, предлагани от Доминос България са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.

11.2. (1) Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Доминос Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок Доминос България не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

(2) В рамките на срок по алинея (1) и при същите условия Потребителят може да  направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Доминос България, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 070012525 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на Доминос България: [email protected]. Доминос България има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

11.3. Промяна или анулиране на Поръчка след нейното изпращане не може да бъде направена.

11.4. При предявяване на основателна рекламация Доминос България предлага следните възможности за разрешаване на установения проблем по своя преценка замяна на Продукта с нов или ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

 

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Доминос България обработва личните данни на Потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни“, публикувана на интернет страницата www.dominos.bg и налична в търговските обекти на дружеството.

12.2. Доминос България съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на Потребителите след направена Поръчка и извършване на доставка в срокове предвидени в действащото законодателство.

 

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между Доминос България и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

13.2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

13.3. Всички права на интелектуална собственост, като търговски марки и авторски права върху материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани в Сайта/Мобилното приложение, остават собственост на Доминос България. Всяко използване на приложението или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване на това съдържание в неговата цялост или частично, освен за лично, нетърговско ползване на Потребителя е забранено. Нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права и Закона за марките и географските означения.

13.4. Доминос България си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на част и/или на всички Услуги, достъпни чрез Сайта/Мобилното приложение.

13.5. Доминос България има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че:

a. Потребителят предостави невярна или непълна информация;

b. Доминос България има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител;

c. Потребителят не се яви да получи готова Поръчка в избрания от него търговски обект, предостави неверен адрес за доставака и/или неоснователно откаже да получи доставка на поръчани от него Продукти Доминос;

d. възникват форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на извършването на част или всички Услуги, достъпни чрез Сайта/Мобилното приложение;

e. Доминос България прекрати поддържането на Сайта/Мобилното приложение.

13.6. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Доминос България Услуги, като деактивира своя Профил.

13.7. Предвидените в настоящите Общи условия електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на електронна поща, натискане на виртуален бутон от Сайта/Мобилното приложение и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Настоящите Общите условия са приети от Управителя на Доминос България и са в сила от 20.09.2022г. Общите условия са последно актуализирани на 20.09.2022г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Доминос България актуализира публикуваните Общи условия, които стават задължителни за Потребителите и за Доминос България от момента на публикуване на съответната актуализация в Сайта/Мобилното приложение.